Rezultaty projektu PDF Drukuj
piątek, 26 lipca 2013 08:51

Rezultaty końcowe przedsięwzięcia:

ZADANIE 1

Podzadanie 1a i 1b REZULTAT 1

GIG: Struktura i zasady funkcjonowania bazy danych wynikające z ustaleń analizy systemowej.

PB: Analiza doświadczeń w zakresie metody technology roadmapping, jako jednej z metod możliwych do wykorzystania w procesie określania inteligentnej specjalizacji regionu.

PB: Inwentaryzacja kierunków badań naukowych i technologii zidentyfikowanych w polskich projektach foresightowych. Część I.

SAN: Uniwersalna metodyka mapowania technologii.

SAN: Założenia analizy systemowej.

Podzadanie 1c REZULTAT 2

GIG: Metoda określania endogenicznego potencjału regionu i kraju w oparciu o model matematyczno - statystyczno -ekonometryczny. Tom 1: Model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny służący prognozowaniu i wyznaczaniu trendów zmian w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji w ujęciu regionalnym i krajowym.

SAN: Metoda określania endogenicznego potencjału regionu i kraju w oparciu o model matematyczno - statystyczno -ekonometryczny. Tom 2: Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji.

Podzadanie 1d REZULTAT 3

GIG: Metoda oceny pozycji konkurencyjnej regionów wynikającej z potencjału sfery B+R+I (innowacyjność, nowa wiedza) w kontekście inteligentnej specjalizacji.

GIG: Metoda określania endogenicznego potencjału regionu i kraju w oparciu o model matematyczno - statystyczno -ekonometryczny. Tom 1: Model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny służący prognozowaniu i wyznaczaniu trendów zmian w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji w ujęciu regionalnym i krajowym. Raport zweryfikowany po konsultacjach eksperckich.

SAN: ­Metoda określania endogenicznego potencjału regionu i kraju w oparciu o model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny. Tom 2: Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji. Raport finalny, uwzględniający rezultaty oceny eksperckiej oraz weryfikacji i interpretacji modelu

SAN: ­Mechanizm weryfikacji danych o potencjale kierunków badań naukowych, technologii i obszarów technologicznych (obejmujący zestaw instrumentów służących: (i) regularnemu pozyskiwaniu danych eksperckich pełniących funkcję zmiennych w modelu dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju/regionów; (ii) analizie ex ante.

PB: Model gromadzenia danych i metoda mapowania kierunków badań naukowych na poziomie regionalnym.

Podzadanie 1e i 1f REZULTAT 5

GIG: Wyniki konsultacji instytucjonalnych i eksperckich oraz weryfikacji metod opracowanych przez GIG.

SAN: Wyniki konsultacji instytucjonalnych i eksperckich oraz weryfikacji metod opracowanych przez SAN.

PB: Wyniki konsultacji instytucjonalnych i eksperckich oraz weryfikacji metod opracowanych przez PB (Rezultat 3 PB).

PB: Wyniki konsultacji instytucjonalnych i eksperckich map głównych powiązań między dziedzinami nauki i działami gospodarki poprzez obszary wysokich i średnio-wysokich technologii na przykładzie inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego - pilotaż.

Podzadanie 1g REZULTAT 6

GIG: Mapa głównych powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego

PB: Mapa głównych powiązań między nauką, gospodarką i technologiami w kontekście inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego

SAN: Mapa głównych powiązań między nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego

Synteza raportów 6 GIG, 6 PB i 6 SAN dotyczących metod mapowania powiązań gospodarka – nauka – technologie: zastosowanie mapowania w procesie diagnozowania i wdrażania inteligentnej specjalizacji z wykorzystaniem PIK

Podzadanie 1h REZULTAT 7

GIG: Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego. - Raport I

SAN: Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego. - Raport I

PB: Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego. - Raport I

ZADANIE 2:

Podzadanie 2a REZULTAT 8

GIG/PB: Mapa powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi i operacyjnymi a rezultatami Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Podzadanie 2b1 REZULTAT 9

GIG: Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji regionów w oparciu o metody warsztatowe. Sprawozdanie końcowe z warsztatów.

SAN: Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji regionów w oparciu o metody warsztatowe. Sprawozdanie końcowe z warsztatów.

SAN: Sprawozdanie zbiorcze z warsztatów identyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji województw.

PB: Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT.

Podzadanie 2b2 REZULTAT 10

GIG: Raport z zadania: Implementacja zaprojektowanej struktury bazy danych w jednym z wybranych środowisk bazodanowych wraz z akwizycją zgromadzonych danych.

Podzadanie 2b3 i 2b4 REZULTAT 11

GIG: Wyniki badań ankietowych metodą Delphi.

SAN: Jakościowe scenariusze rozwoju regionu łódzkiego, podlaskiego i śląskiego w kontekście inteligentnych specjalizacji.

Podzadanie 2c REZULTAT 12

PB: Mapy kierunków badań naukowych dla wybranych obszarów specjalizacji województwa podlaskiego.

SAN: Mapy technologii na potrzeby regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Podzadanie 2d REZULTAT 13

GIG: Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego.

SAN: Wyniki identyfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego.

PB: Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego.

 

ZADANIE 3:

Podzadanie 3a, 3b, 3e, 3f i 3g REZULTATY 14, 18, 19, 20

GIG: KONCEPCJA PORTALU INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEGO (PIK)

GIG: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PORTALU INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEGO PIK)

Podzadanie 3c REZULTAT 16

SAN: Etap I: Ogólna koncepcja bazy informacyjno-szkoleniowej wraz z wytycznymi dla budowy portalu informacyjno-komunikacyjnego.

SAN: Etap II: Materiały dydaktyczne i narzędzia edukacyjne w zakre-sie inteligentnej specjalizacji regionów dla modułów bazy in-formacyjno-szkoleniowej PIK

SAN: Etap III: Integracja przygotowanych w etapie II materiałów i narzędzi edukacyjnych wraz z ich weryfikacją poprawności w systemie PIK oraz określeniem zasad uzupełnienia bazy informacyjno-szkoleniowej o inne materiały.

Podzadanie 3d REZULTAT 17

GIG: Administracja bazą ekspertów jako integralna część komunikacyjnego w ramach projektu „Narodowy Program Foresight wyników” – raport końcowy

Podzadanie 3g REZULTAT 20

PB: Weryfikacja i testowanie narzędzi zaimplementowanych w PIK (stabilność, intuicyjność, testy wydajnościowe) wraz z opracowaniem propozycji modyfikacji narzędzi opracowanych przez PB, SAN i GIG.

Podzadanie 3h REZULTAT 21

GIG: INFORMACJE O FUNKCJONALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI PORTALU INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEGO DO MONITOROWANIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI REGIONÓW

PB: Raporty zawierające kluczowe informacje o rozwijającej się funkcjonalności i przydatności bazy danych ekspertów oraz systemu eksperckiego

SAN: Raport o sposobie korzystania z portalu informacyjno-komunikacyjnego dla dedykowanych grup użytkowników

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb