Zaproszenie Drukuj
środa, 01 października 2014 00:00

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w obszarach:

- Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

- Zrównoważona energetyka

- Surowce naturalne i gospdoarka odpadami

- Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Grupy Robocze ds. kis (GR) będą gremiami w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji (obszarów B+R+I, na które będzie ukierunkowane wsparcie w ramach CT 1 w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020), powoływanymi w celu monitorowania efektów oraz stanu realizacji poszczególnych celów strategicznych i szczegółowych poprzez rozwój danej specjalizacji. GR będą stanowiły jeden z głównych elemetów procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz systemu monitorowania określonego w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. GR będą odpowiedzialne m.in. za doprecyzowanie zapisów 18 krajowych inteligentnych specjalizacji, ich szczegółowy opis (na potrzeby oceny wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020), wskazanie celów oraz wizji rozwoju poszczególnych specjalizacji, a także za raportowanie do Komitetu Sterującego, składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, o stanie rozwoju specjalizacji w oparciu o zmieniające się czynniki społeczno-gospodarcze, trendy rozwojowe oraz rekomendowanie zmian w systemie wdrażania lub kształcie samych specjalizacji. Spotkania informacyjne mają na celu przedstawienie koncepcji procesu przedsiębiorczego odkrywania, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz omówienie regulaminu GR, w tym m.in. zasad wyboru przedstawicieli GR oraz przedstawienie zasad i celów działalności GR.

W ramach GR przewidujemy udział przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów naukowych, a także przedstawicieli szczebla regionalnego (dla województwa, gdzie specjalizacja regionalna wpisuje się tematycznie w zakres specjalizacji krajowej). Do tej pory odbyły się spotkania informacyjne dla 3 krajowych inteligentnych specjalizacji w obszarze I. Zdrowe społeczeństwo.

Informacje nt. terminów spotkań znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.mg.gov.pl/node/21703

 
Joomla ACL by AceACL